Algemene Voorwaarden Studio 92 
In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van Studio 92 aan. In eerste instantie wijst Studio 92 alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarde anders is bepaald. Tevens kun je geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.  
 
Bedrijfsgegevens 
Studio 92 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 67888313.  
 
Definities 
Algemene voorwaarden: voorwaarden zoals bedoeld in dit document; 
Dag: kalenderdag; 
Dienst: dienst zoals aangeboden door Studio 92 en besloten wordt bij Overeenkomst; 
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
Verkoper: Studio 92 zoals weergegeven in artikel 1; 
Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Dienst afneemt van Studio 92, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Dienst afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’; 
Product: goederen zoals aangegeven op de website van Studio 92, bestemd voor verkoop. Hieronder begrepen Airsoft gerelateerde accessoires; 
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Studio 92 en Klant of Behandelaar en Klant tot stand komt; 
Partijen: Studio 92 en Klant tezamen genoemd; 
Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering. 
 
Toepasselijkheid 
De Algemene Voorwaarden van Studio 92 zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Studio 92 en Klant. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Studio 92 niet van toepassing. 
Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden. 
Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaardengelden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen. 
De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Studio 92 en Klant.  
 
Aanbod en offerte 
Studio 92 doet een aanbod op de website. 
Het aanbod is vrijblijvend. Studio 92 heeft het recht om het aanbod te wijzigen. 
Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard nadat Klant op een van de aangegeven manieren heeft betaald.  
Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail naar Klant verstuurd. 
Prijsopgaven op de website zijn inclusief btw. 
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Studio 92 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk. Indien Klant dit wil dient deze een nieuwe Overeenkomst af te sluiten.  
 
Prijzen  
Als prijs voor de te leveren Producten geldt de prijs als vermeld op de website van Studio 92 dan wel het aanbod van Studio 92. 
Studio 92 behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen. 
Prijzen op de website zijn inclusief btw. 
De hoogte van de verzendkosten hangt af van de gekochte Producten. 
Verzendkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen, deze kan de Klant bij betaling zien.  
 
Betalingsvoorwaarden 
Studio 92 vraagt een directe betaling via IDEAL, bancontact of vooraf overmaken. Betaling wordt gezien als acceptatie en start voor het vervaardigen dan wel leveren van de bestelde Producten. 
 
Levering  
Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Klant het volledige aankoopbedrag te voldoen. 
De kosten voor verzending komen voor rekening van Klant.  
Het bestelde Product wordt geleverd op het door de Klant aangegeven adres. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van deze gegevens.  
De levertermijnen op de website beschreven zijn geen fatale termijn. Indien de Producten niet binnen de aangegeven termijn zijn geleverd dient Klant Studio 92 een redelijke termijn te geven om de Overeenkomst alsnog naar behoren uit te voeren.  
Studio 92 levert, naar inzichten van Studio 92, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst met Klant.  
 
Retourneren  
Indien een Product via de website van Studio 92 is aangeschaft, heeft Klant het recht om het Product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.  
Indien Klant een Product wil retourneren dient deze dit aan te melden bij Studio 92. Aanmelden dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@studio-92.nl.  
Retournering dient te gebeuren naar het in de e-mail aangegeven adres.  
Het Product dient ongebruikt in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans dat het recht op terugbetaling vervalt.  
Kosten voor retournering komen voor rekening van Klant, tenzij Studio 92 hierop een uitzondering maakt. Deze uitzondering is alleen geldig indien Studio 92 deze schriftelijk bevestigt.  
Beoordeling van het geretourneerde Product staat aan de zijde van Studio 92.  
Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of afwijkingen de originele reden voor retournering is.  
 
Verplichtingen klant 
Tijdens de Bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 
Intellectueel eigendomsrecht 
Alle door Studio 92 geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van Studio 92.  
Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Studio 92. 
Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële schade.  
 
Beleid bij Klachten 
Klant dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Klant of Klant het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Klachten of opmerkingen kunnen via e-mail aan Studio 92 kenbaar worden gemaakt.  
Studio 92 zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 Dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken. 
Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Studio 92.  
 
Privacy en gegevens van Klant  
Studio 92 conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.  
 
Toepasselijk recht 
Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Studio 92, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres. 
 
Studio 92 | info@studio-92.nl  
KvK nr. 67888313 | BTW nr. NL001941216B90 
                                      
Versie 2021

Algemene Voorwaarden Studio 92
In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van Studio 92 aan. In eerste instantie wijst Studio 92 alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarde anders is bepaald. Tevens kun je geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

Bedrijfsgegevens
Studio 92 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 67888313.

Definities
Algemene voorwaarden: voorwaarden zoals bedoeld in dit document;
Dag: kalenderdag;
Dienst: dienst zoals aangeboden door Studio 92 en besloten wordt bij Overeenkomst;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Verkoper: Studio 92 zoals weergegeven in artikel 1;
Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Dienst afneemt van Studio 92, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Dienst afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;
Product: goederen zoals aangegeven op de website van Studio 92, bestemd voor verkoop. Hieronder begrepen Airsoft gerelateerde accessoires;
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Studio 92 en Klant of Behandelaar en Klant tot stand komt;
Partijen: Studio 92 en Klant tezamen genoemd;
Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden van Studio 92 zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Studio 92 en Klant. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Studio 92 niet van toepassing.
Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaardengelden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Studio 92 en Klant.

Aanbod en offerte
Studio 92 doet een aanbod op de website.
Het aanbod is vrijblijvend. Studio 92 heeft het recht om het aanbod te wijzigen.
Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard nadat Klant op een van de aangegeven manieren heeft betaald.
Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail naar Klant verstuurd.
Prijsopgaven op de website zijn inclusief btw.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Studio 92 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk. Indien Klant dit wil dient deze een nieuwe Overeenkomst af te sluiten.

Prijzen
Als prijs voor de te leveren Producten geldt de prijs als vermeld op de website van Studio 92 dan wel het aanbod van Studio 92.
Studio 92 behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.
Prijzen op de website zijn inclusief btw.
De hoogte van de verzendkosten hangt af van de gekochte Producten.
Verzendkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen, deze kan de Klant bij betaling zien.

Betalingsvoorwaarden
Studio 92 vraagt een directe betaling via IDEAL, bancontact of vooraf overmaken. Betaling wordt gezien als acceptatie en start voor het vervaardigen dan wel leveren van de bestelde Producten.

Levering
Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Klant het volledige aankoopbedrag te voldoen.
De kosten voor verzending komen voor rekening van Klant.
Het bestelde Product wordt geleverd op het door de Klant aangegeven adres. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van deze gegevens.
De levertermijnen op de website beschreven zijn geen fatale termijn. Indien de Producten niet binnen de aangegeven termijn zijn geleverd dient Klant Studio 92 een redelijke termijn te geven om de Overeenkomst alsnog naar behoren uit te voeren.
Studio 92 levert, naar inzichten van Studio 92, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst met Klant.

Retourneren
Indien een Product via de website van Studio 92 is aangeschaft, heeft Klant het recht om het Product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
Indien Klant een Product wil retourneren dient deze dit aan te melden bij Studio 92. Aanmelden dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@studio-92.nl.
Retournering dient te gebeuren naar het in de e-mail aangegeven adres.
Het Product dient ongebruikt in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans dat het recht op terugbetaling vervalt.
Kosten voor retournering komen voor rekening van Klant, tenzij Studio 92 hierop een uitzondering maakt. Deze uitzondering is alleen geldig indien Studio 92 deze schriftelijk bevestigt.
Beoordeling van het geretourneerde Product staat aan de zijde van Studio 92.
Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of afwijkingen de originele reden voor retournering is.

Verplichtingen klant
Tijdens de Bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle door Studio 92 geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van Studio 92.
Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Studio 92.
Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële schade.

Beleid bij Klachten
Klant dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Klant of Klant het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Klachten of opmerkingen kunnen via e-mail aan Studio 92 kenbaar worden gemaakt.
Studio 92 zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 Dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Studio 92.

Privacy en gegevens van Klant
Studio 92 conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Studio 92, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres.

Studio 92 | info@studio-92.nl
KvK nr. 67888313 | BTW nr. NL001941216B90

Versie 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2022 Studio 92 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel